คำว่าเพิ่ลมีค่ามากมายกว่าที่เราเห็นเทอจะรุบ้างไหมจร้าคุงเพิ่ล--!!

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน


ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว

เ ช่ อ ช า น ก ร ร ณิ ก า ส กุ ล พ ร เ จ ริ ญ

เ ช่ อ เ ล่ ง แ ต้ ว

เ บิ ร์ ด เ ด ย์ 7 กุ ม ภ า พั น ธ์

เ พิ่ ล ช า น ผึ้ง ใหม่ ตั๊ก นาต อร

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 6/2

โ ร ง เ รี ย น ป ร ะ ส า ท รั ฐ ป ร ะ ช า กิ จ

เพื่อนที่ชานรักจะเคยรุไหมว่า.....--!!
มันคงเป็นโชคชะตาที่ฉันต้องเข้าใจ
ความรักเรานั้นมาไกลแค่นี้
ก็ปล่อยเธอไป ตามเส้นทางของเธอที่ดี
แต่ยังมีสิ่งนึง อยากให้เธอรู้ก่อนที่จะไป
เธอจะเป็นความทรงจำ อยู่ภายในลมหายใจ
จะจดจำเธอจนวันสุดท้าย
ใจของฉันคงต้องหมุนตามเวลา
สักวันคงมีใครผ่านเข้ามา
ตราบใดที่ยังหายใจจะไม่ลืมเธอ
ได้อยู่ดูแลเธอมา หายใจใกล้ๆ กัน
เท่านี้ใจฉันก็มีความหมาย
หากวันใดเหนื่อยล้า นึกถึงตอนฉันยิ้มให้
ไม่มีฉันจากนี้ ดูแลตัวเองให้ดีนะเธอ
เธอจะเป็นความทรงจำ อยู่ภายในลมหายใจ
จะจดจำเธอจนวันสุดท้าย
ใจของฉันคงต้องหมุนตามเวลา
สักวันคงมีใครผ่านเข้ามา
ตราบใดที่ยังหายใจจะไม่ลืมเธอ
นับจากนี้ใจฉันคงหยุดการมีเธอ
นับจากนี้คงต้องเริ่มออกเดิน
เพื่อเจอรักใหม่ เราสองคงไกลห่าง
แต่จะไม่มีทางลบภาพเธอ
เธอจะเป็นความทรงจำ อยู่ภายในลมหายใจ
จะจดจำเธอจนวันสุดท้าย
ใจของฉันคงต้องหมุนตามเวลา
สักวันคงมีใครผ่านเข้ามา
ตราบใดที่ยังหายใจจะไม่ลืมเธอ
ใจของฉันคงต้องหมุนตามเวลา
สักวันคงมีใครผ่านเข้ามา
ตราบใดมีลายหายใจก็จะมีเธอ

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552